Doprava ZDARMA při nákupu nad 2000 kč

Podmínky ochrany osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen: „GDPR”) je společnost Layno Tour s.r.o., IČ: 294 53 887, se sídlem Mánesova 310/8,
Opava, 746 01 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou: Olomoucká 267/29, Opava, 746 01, +420 607 143 797/
+420 723 203 435, obchod@laynoclothes.cz
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


ZDROJE A KATEGORIE

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na
základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné
vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


DOBA USCHOBÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení
smluvního vztahu).
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním
e-shopu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních
údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě, zejména pomocí zamykacích prostor nebo šifrování a hesel.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu nebo vyplněním polí a odesláním internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu nebo vyplněním polí a odesláním internetového formuláře potvrzujete,
že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na
svých internetových stránkách a zároveň Vám na vyžádání zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020.